ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

July 17, 2018

ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒃ ᐃᒥᕋᖃᐅᑎᒃ ᐊᑐᕋᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᓂᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖓᓂᒃ ᐱᓀᓗᑕᐅᒋᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 2013ᒥ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᑎᐅᓐᓂᖁᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 5.5 ᒥᓕᐊᓐᑲᓵᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖅ ᐃᒥᕃᑦ ᖁᒻᒧᔪᖏᑦ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᐊᓂ 25%-ᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓲᖑᕗᑦ. ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᑦ ᓴᓂᒃᑯᕕᒻᒨᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᒋᑕᐅᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᕈᑎᖃᖏᓐᓇᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻᓴᖅ ᐃᒥᕋᖃᐅᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᖁᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒫᓐᓇᖃᒻᒥᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᓐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᖁᑦ, ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᓕᐅᕐᓱᑎᑦ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᓗ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂ.

September 29, 2017

ᒪᓕᒉᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓄᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑯᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᓗ ᓱᕐᕃᒍᑎᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓰᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᓄᐃᑕᕕᓂᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᐅᓱᓂ, ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᕆᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖏᓐᓂᓗ ᓄᐃᑦᓯᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓅᖃᑎᒌᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᒋᒍᓐᓇᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕐᓱᑎᑦ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᐅᔪᓂᑦ, ᑕᑯᓂᐊᕐᖁᑎᑦ ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᑦ, ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᓘᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᒻᒥᔪᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐅᖄᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓕᖓᔪᒥ ᑎᒥᐅᔪᓂ.

ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᕐᖃᒦᑦ

Minutes-teleconference – August 9, 2017

Minutes-152nd Meeting

June 13 & 14, 2017

Download (PDF)

Minutes-151st Meeting

March 16, 2017

Download (PDF)

Minutes-150th Meeting

December 13 & 14, 2016

Download (PDF)

Minutes-149th Meeting

October 12 & 13, 2016

Download (PDF)

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓃᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓕᒫᓂᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ 2016-2017

ᐊᓕᐊᓱᒃᑯᒍᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᑦ 2016-2017ᒧᓕᖓᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᑕᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ.
ᑲᑎᖕᖓᓂᕆᓛᓕᕐᒥᔭᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑲ ᓯᑦᑎᒻᐱᕆ 17-20, ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥ