ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

July 17, 2018

ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒃ ᐃᒥᕋᖃᐅᑎᒃ ᐊᑐᕋᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᓂᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖓᓂᒃ ᐱᓀᓗᑕᐅᒋᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 2013ᒥ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᑎᐅᓐᓂᖁᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 5.5 ᒥᓕᐊᓐᑲᓵᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖅ ᐃᒥᕃᑦ ᖁᒻᒧᔪᖏᑦ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᐊᓂ 25%-ᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓲᖑᕗᑦ. ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᑦ ᓴᓂᒃᑯᕕᒻᒨᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᒋᑕᐅᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᕈᑎᖃᖏᓐᓇᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻᓴᖅ ᐃᒥᕋᖃᐅᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᖁᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒫᓐᓇᖃᒻᒥᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᓐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᖁᑦ, ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᓕᐅᕐᓱᑎᑦ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᓗ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂ.

September 29, 2017

ᒪᓕᒉᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓄᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑯᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᓗ ᓱᕐᕃᒍᑎᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓰᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᓄᐃᑕᕕᓂᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᐅᓱᓂ, ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᕆᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖏᓐᓂᓗ ᓄᐃᑦᓯᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓅᖃᑎᒌᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᒋᒍᓐᓇᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕐᓱᑎᑦ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᐅᔪᓂᑦ, ᑕᑯᓂᐊᕐᖁᑎᑦ ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᑦ, ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᓘᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᒻᒥᔪᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐅᖄᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓕᖓᔪᒥ ᑎᒥᐅᔪᓂ.

ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᕐᖃᒦᑦ

Minutes-155th Meeting

Minutes-154th Meeting

Minutes-153rd Meeting

Minutes-teleconference – August 9, 2017

Minutes-152nd Meeting

June 13 & 14, 2017

Download (PDF)

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓃᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓕᒫᓂᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ 2017-2018

ᐊᓕᐊᓱᒃᑯᒍᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᑦ 2016-2017ᒧᓕᖓᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᑕᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ. screenshot-AR  
ᑭᖑᓪᓕᒥ ᑲᑎᒪᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑎᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒫᑦᔨ 13-ᒥᑦ 15-ᒧᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.