ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

August 14, 2019

ᒪᓕᒉᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓄᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑯᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᓗ ᓱᕐᕃᒍᑎᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓰᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᓄᐃᑕᕕᓂᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᐅᓱᓂ, ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᕆᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖏᓐᓂᓗ ᓄᐃᑦᓯᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓅᖃᑎᒌᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᒋᒍᓐᓇᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕐᓱᑎᑦ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᐅᔪᓂᑦ, ᑕᑯᓂᐊᕐᖁᑎᑦ ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᑦ, ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᓘᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᒻᒥᔪᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐅᖄᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓕᖓᔪᒥ ᑎᒥᐅᔪᓂ.

July 17, 2018

ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒃ ᐃᒥᕋᖃᐅᑎᒃ ᐊᑐᕋᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᓂᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖓᓂᒃ ᐱᓀᓗᑕᐅᒋᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 2013ᒥ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᑎᐅᓐᓂᖁᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 5.5 ᒥᓕᐊᓐᑲᓵᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖅ ᐃᒥᕃᑦ ᖁᒻᒧᔪᖏᑦ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᐊᓂ 25%-ᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓲᖑᕗᑦ. ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᑦ ᓴᓂᒃᑯᕕᒻᒨᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᒋᑕᐅᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᕈᑎᖃᖏᓐᓇᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻᓴᖅ ᐃᒥᕋᖃᐅᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᖁᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒫᓐᓇᖃᒻᒥᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᓐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᖁᑦ, ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᓕᐅᕐᓱᑎᑦ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᓗ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂ.

ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᕐᖃᒦᑦ

Minutes-159th Meeting

March 13-15, 2019

Download (PDF)

Minutes-158th Meeting

December 5-6, 2018

Download (PDF)

Minutes-157th Meeting

September 18-20, 2018

Download (PDF)

Minutes-156th Meeting

June 14 & 15, 2018

Download (PDF)

Minutes-155th Meeting

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓃᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓕᒫᓂᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ 2018-2019

ᐊᓕᐊᓱᒃᑯᒍᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᑦ 2018-2019ᒧᓕᖓᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᑕᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ.  
ᑭᖑᓪᓕᒥ ᑲᑎᒪᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑎᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒫ5p 25-ᒥᑦ 27-ᒧᑦ ᑰ5Jxu.