ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒃ ᐃᒥᕋᖃᐅᑎᒃ ᐊᑐᕋᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᓂᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖓᓂᒃ ᐱᓀᓗᑕᐅᒋᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 2013ᒥ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᑎᐅᓐᓂᖁᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 5.5 ᒥᓕᐊᓐᑲᓵᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖅ ᐃᒥᕃᑦ ᖁᒻᒧᔪᖏᑦ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᐊᓂ 25%-ᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓲᖑᕗᑦ. ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᑦ ᓴᓂᒃᑯᕕᒻᒨᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᒋᑕᐅᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.

ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᕈᑎᖃᖏᓐᓇᖁᑦ ᐊᓗᒥᓇᒻᓴᖅ ᐃᒥᕋᖃᐅᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᖁᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒫᓐᓇᖃᒻᒥᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᓐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᖁᑦ, ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᓕᐅᕐᓱᑎᑦ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᓗ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂ.